Notă de Informare privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal

Birou Parlamentar Deputat Murariu Oana, cu sediul in Cluj-Napoca, Str. Universității, nr. 11, ap 15, tel 0364 808 736, în calitate de operator de date cu caracter personal, dorește să vă informeze despre prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în contextul anumitor operațiuni realizate în scopurile specificate mai jos.

Prezenta notă de informare se referă la datele cu caracter personal ale persoanelor semnatare ale formularului de contact din cadrul secțiunii „Spune-mi ideea ta!” și vor fi utilizate exclusiv intern, cu scopul extragerii conținutului propunerilor transmise prin intermediul formularului.

 1. Categorii de date cu caracter personal: Datele cu caracter personal care sunt prelucrate acoperă următoarele: nume, prenume, e-mail, adresă IP, numărul de telefon.
 2. Scopurile pentru care prelucrăm date cu caracter personal: Prelucrăm datele cu caracter personal în vederea:
 • Colectării propunerilor din cadrul secțiunii „Spune-mi ideea ta!” și îndeplinirii obligațiilor legale ce revin Operatorului
 • Transmiterii de noutăți, mesaje, e-mailuri privind activitatea deputatului Oana Murariu, în cazul în care v-ați exprimat consimțământul în acest sens
 1. Colectarea și prelucrarea datelor dumneavoastră pentru scopurile menționate mai sus, au ca temei: temeiul prelucrării datelor este art. 6 alin. 1 lit e din GDPR, prelucrarea vizând îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public – implicarea cetățenilor în procesul de legiferare, precum și art. 6 alin. 1, lit a din GDPR – consimțământul dvs. în cazul comunicărilor privind activitatea Operatorului.
 2. Categoriile de destinatari către care se pot transmite datele personale colectate: Datele cu caracter personal indicate mai sus pot fi puse la dispoziție sau transmise către terți în următoarele situații:

(i) autorități publice sau instituții cu competențe în realizarea de inspecții și controale asupra activității Operatorului, care solicită expres furnizarea acestor informații, în virtutea obligațiilor legale;

(ii) Datele cu caracter personal pe care le divulgăm către persoanele împuternicite de noi, sunt limitate la informațiile cu caracter personal minime care sunt necesare pentru prestarea respectivelor servicii și le solicităm acestora să nu utilizeze datele cu caracter personal în niciun alt scop. Depunem toate eforturile pentru a ne asigura că toate entitățile cu care lucrăm stochează datele dumneavoastră cu caracter personal în condiții de siguranță și securitate.

 1. Stocarea datelor personale

Datele dumneavoastră vor fi stocate pe durata necesară îndeplinirii scopului pentru care se prelucrează datele, perioada pentru care suntem obligați să păstrăm documentele conform legii;

 1. Ce se întâmplă cu datele dumneavoastră cu caracter personal după încetarea prelucrării?

Odată ce perioada de prelucrare indicată mai sus expiră, iar Operatorul nu mai are motive legale sau legitime de a vă prelucra datele cu caracter personal, datele vor fi șterse în conformitate cu procedurile acesteia, care pot implica arhivarea, anonimizarea sau distrugerea acestora.

 1. Securitatea prelucrării datelor

Vă informăm prin prezenta Notă că evaluăm și actualizăm constant măsurile de securitate implementate pentru a asigura o prelucrare a datelor cu caracter personal în condiții de siguranță și securitate.

 1. Drepturile persoanei vizate

În contextul prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, aveți următoarele drepturi:

 • Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: aveți dreptul de a obține o confirmare că se prelucrează sau nu datele dumneavoastră cu caracter personal, și, în caz afirmativ, aveți acces la tipul de date cu caracter personal și la condițiile prelucrării lor, prin formularea unei cereri în acest sens către operator;
 • Dreptul de a cere rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal: aveți posibilitatea să solicitați, prin trimiterea unei cereri în acest sens către operator, rectificarea datelor cu caracter personal care sunt inexacte, suplimentarea datelor cu caracter personale în situația în care acestea sunt incomplete sau ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal în situațiile în care (i) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare scopului lor inițial (și nu există un nou scop legal pentru prelucrare), (ii) baza legală a prelucrării o reprezintă consimțământul persoanei vizate, iar persoana vizata îți retrage consimțământul, și nu există niciun alt temei legal pentru prelucrare, (iii) persoana vizată îți exercita dreptul la opoziție și operatorul nu are motive în favoarea continuării prelucrării care prevalează, (iv) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal, (v) ștergerea este necesara pentru respectarea legislației UE sau din Romania, sau (vi) datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale oferite către copii (daca este cazul), pentru care consimțământul este guvernat de reguli speciale;
 • Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării: aveți dreptul sa obțineți restricționarea prelucrării în situațiile în care: (i) considerați că se prelucrează date cu caracter personal inexacte, pentru o perioada care ii permite operatorului să verifice exactitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal; (ii) prelucrarea este ilegală, dar nu doriți ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, solicitând  doar restricționarea utilizării lor; (iii) în situația în care operatorul nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal pentru prelucrarea lor în scopurile menționate mai sus, dar dumneavoastră solicitați datele pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept in instanță sau (iv) dumneavoastră v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifica daca temeiurile legitime ale operatorului prevalează asupra drepturilor persoanei vizate;
 • Dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrare, când prelucrarea este bazată pe consimțământul dumneavoastră, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate până la momentul retragerii consimțământului;
 • Dreptul de a vă opune cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal din motive legate de situația dumneavoastră particulară, atunci când prelucrarea este întemeiată pe un interes legitim
 • Dreptul de a nu fi obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • Dreptul la portabilitatea datelor, și anume dreptul de a primi datele dumneavoastră cu caracter personal, pe care le-ați furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și dreptul de a transmite aceste date către un alt operator, în situația în care prelucrarea se face în baza consimțământului dumneavoastră sau executarea unui contract și este efectuată prin mijloace automate;
 • Dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) și dreptul de a vă adresa instanțelor de judecată competente.

Exercitarea drepturilor menționate mai sus poate fi făcută în orice moment. În vederea exercitării acestor drepturi, vă rugăm să ne transmiteți o notificare scrisă, datată și semnată sau în format electronic la următoarea adresa de e-mail: oana.murariu@cdep.ro.

 1. Responsabilul cu Protecția Datelor

Puteți adresa orice întrebare cu privire la acest document Responsabilului cu Protecția Datelor, care poate fi contactat prin intermediul adresei de e-mail: oana.murariu@cdep.ro.